To Iνστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών και το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ υπογράφουν επίσημα την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας τους για τα έτη 2020 – 2022

To Iνστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών και το  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ υπογράφουν  επίσημα την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας τους  για τα έτη 2020 – 2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κοινή Ανακοίνωση με το Iνστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών ΚαταστροφώνTo Iνστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών και το«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με Αριθμό Μητρώου σωματείου 30863 υπογράφουν επίσημα την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας τους για τα έτη 2020 – 2022 με την επίσημη εγγραφή του Σωματείου στο Μητρώο Εθελοντών &Αρ. Επιχειρησιακής Ένταξης Πολιτικής Προστασίας ΙΔΑΦΚ , 2482/14.5.2020 όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Ν. 4430/2016, περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ανάπτυξης των φορέων της και άλλες διατάξεις του (ΦΕΚ Α’ 205/31-10-2016). Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ι.Δ.Α.Φ.Κ. ΚΟΙΝΣΕΠ οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα. Οι λεπτομέρειες τήρησης του Μητρώου Εθελοντών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Η συνεργασία αποσκοπεί στην πιστοποιημένη εξειδικευμένη κατάρτιση, τηνεκπαίδευση πολιτών όλων των ηλικιών, αλλά και εκπαιδευτικές τεχνικές που απευθύνονται σε ειδικά σώματα ασφαλείας, στελέχη λοιπών σωμάτων και ενόπλων δυνάμεων που ενισχύουν το πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας των εκπαιδευομένων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Κατόπιν ανωνύμων καταγγελιών που δέχτηκε το σωματείο μας , υποψήφιοι έχουν καταταχθεί εσφαλμένα στα κύρια προσόντα (1)στους πίνακες αποτελεσμάτων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Κατόπιν ανωνύμων καταγγελιών που δέχτηκε το σωματείο μας , υποψήφιοι έχουν καταταχθεί εσφαλμένα στα κύρια προσόντα (1)στους πίνακες αποτελεσμάτων

Αθήνα 29-04-2020

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
(Αρ.Μητρώου σωματείου 30863)

Προς
1ης Υ.Π.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Υπόψη κου Ηλ. Σκριμιζέα
Υπόψη επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020
Υπόψη Γραφείο Διοικητή 1ης ΥΠΕ
Κοινοποίση:ΑΣΕΠ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Θέμα: «Εσφαλμένη κατάταξη υποψηφίων στα κύρια προσόντα των θέσεων ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ)»

Κατόπιν ανωνύμων καταγγελιών που δέχτηκε το σωματείο μας , υποψήφιοι έχουν καταταχθεί εσφαλμένα στα κύρια προσόντα (1)στους πίνακες αποτελεσμάτων που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα σας( http://www.1dype.gov.gr/?p=8915 ) στις 29/04/2020, στα κύρια προσόντα των θέσεων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 της υπηρεσίας σας. Οι εν λόγω υποψήφιοι κατέθεσαν είτε πτυχίο ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, είτε τη βεβαίωση επάρκειας που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 του αρ 6 παρ 1 του νόμου 2009/1992 της ειδικότητας Προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας των ΙΕΚ που εκδίδεται από τον ΕΟΠΠΕΠ σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ και εκ παραδρομής κατατάχθηκαν στα κύρια προσόντα(1).

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι παραπάνω τίτλοι σπουδών δεν είναι αντίστοιχοι του προσοντολογίου των Κύριων προσόντων (1) της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020, δηλαδή Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ζητούμε να λάβετε υπόψη όλα τα παραπάνω και να ελεγχθούν σωστά οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων που αιτούνται με τον τίτλο σπουδών τους την κατάταξη τους στα κύρια προσόντα και να προβείτε σε ορθή επανάληψη ανάρτησης των πινάκων αποτελεσμάτων.

Σας επισυνάπτουμε υποδείγματα βεβαιώσεων πτυχίου τριών ειδικοτήτων που εκδίδει ο ΕΟΠΠΕΠ, προς διευκόλυνση σας. Όπως επίσης και την απόφαση του ΑΣΕΠ 1209/2018 μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο και εξέταση ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων σε παρόμοια προκήρυξη θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας στο Π.Γ.Ν. Αττικόν .

Εκ της διοίκησης
Ο Πρόεδρος Ηλιόπουλος Κων/νος

Ο Γεν. Γραμματέας
Καλαντζής Παναγιώτης

Επικοινωνία: Διεύθυνση : Ψαρών 2, Μεταξουργείο, Αθήνα Τ.Κ.: 10437 Τηλ.6995132224 Email:somateioodysseas@gmail.com