Ομοσπονδια Υπαλληλων Προσωπικου Ασφαλειας Ελλαδος Ανακοίνωση

Ομοσπονδια Υπαλληλων Προσωπικου Ασφαλειας Ελλαδος Ανακοίνωση

Ομοσπονδια Υπαλληλων Προσωπικου Ασφαλειας Ελλαδος

Ανακοίνωση

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει
ανάλογα με τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και
την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία
σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. Για την πραγματοποίηση
αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και τις
κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους, μεταξύ άλλων, να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε
όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί
να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία.
Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι τα προληπτικά μέτρα που παίρνουμε για τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού, είναι μέτρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης όλων μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι
αγνοώντας τις συστάσεις των ειδικών, βάζουμε σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία μας, καθώς και την υγεία
των γύρω μας αλλά και των συνανθρώπων μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Οι εργαζόμενοι προασπίζοντας ενεργά όχι μόνο την υγεία τους, αλλά και την Δημόσια Υγεία, τηρούν και
συγχρόνως διαδίδουν και μεταφέρουν στο ιδιωτικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τις οδηγίες και τους
κανονισμούς σχετικά με την πρόληψη της λοίμωξης COVID-19.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν από τον εργοδότη την πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά
με την επιδημία από τον κορωνοϊό, αλλά και τα μέτρα που προτίθεται η επιχείρηση να πάρει, καθώς
και να απαιτούν την πλήρη εφαρμογή όλων των προληπτικών οδηγιών και μέτρων, για τον περιορισμό
της επιδημίας, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς και επιπλέον μέτρων που προτείνονται από τους
αρμόδιους φορείς.
Οι εργαζόμενοι συμμετέχοντας καθοριστικά στην πρόληψη για τον περιορισμό της επιδημίας, καλούνται
στη σχολαστική τήρηση και εφαρμογή των οδηγιών των αρμόδιων φορέων (ΕΟΔΥ, ΓΓΠΠ κ.λπ.) όχι μόνο
κατά τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου, αλλά στο σύνολο της ιδιωτικής και κοινωνικής τους ζωής.